ต่อบัตรประชาชน

(1/2) > >>

taweesap:
พี่ๆ รู้ไหมครับว่าเราสามารถต่อบัตรประชาชนล่วงหน้าได้กี่วัน พอดีบัตรหมดอายุ ต้องลางานไปครับ
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ

rod@PT.Z#005:
เมื่อบัตรเดิมหมดอายุต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด
เอกสารที่ใช้
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด
ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือศาลาว่าการเมือง ไม่ต้องเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาเดิมของตัวเองได้

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหาย ให้เจ้าตัวไปแจ้งบัตรหาย ณ สำนักทะเบียนที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน

หรือหากมีชื่อในสำนักทะเบียนที่เชื่อมโยงระบบบัตรด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว จะแจ้ง ณ สำนักทะเบียนใดก็ได้

ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ON LINE) แล้ว โดยไม่ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ

ส่วนหลักฐานที่ใช้ประกอบเพื่อขอทำบัตรใหม่แทนบัตรที่สูญหาย คือ

1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2. หลักฐานที่ทางราชการออกให้และมีรูปติด เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

3. ผู้น่าเชื่อถือให้คำรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าบ้าน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

poky:
อ้างจาก: boonrod ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 21:31:01

เมื่อบัตรเดิมหมดอายุต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด
เอกสารที่ใช้
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด
ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือศาลาว่าการเมือง ไม่ต้องเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาเดิมของตัวเองได้

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหาย ให้เจ้าตัวไปแจ้งบัตรหาย ณ สำนักทะเบียนที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน

หรือหากมีชื่อในสำนักทะเบียนที่เชื่อมโยงระบบบัตรด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว จะแจ้ง ณ สำนักทะเบียนใดก็ได้

ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ON LINE) แล้ว โดยไม่ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ

ส่วนหลักฐานที่ใช้ประกอบเพื่อขอทำบัตรใหม่แทนบัตรที่สูญหาย คือ

1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2. หลักฐานที่ทางราชการออกให้และมีรูปติด เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

3. ผู้น่าเชื่อถือให้คำรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าบ้าน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

:emo5

rod@PT.Z#005:
อ้างจาก: POKY-PT.Z#010 ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 21:39:22

อ้างจาก: boonrod ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 21:31:01

เมื่อบัตรเดิมหมดอายุต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด
เอกสารที่ใช้
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด
ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือศาลาว่าการเมือง ไม่ต้องเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาเดิมของตัวเองได้

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหาย ให้เจ้าตัวไปแจ้งบัตรหาย ณ สำนักทะเบียนที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน

หรือหากมีชื่อในสำนักทะเบียนที่เชื่อมโยงระบบบัตรด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว จะแจ้ง ณ สำนักทะเบียนใดก็ได้

ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ON LINE) แล้ว โดยไม่ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ

ส่วนหลักฐานที่ใช้ประกอบเพื่อขอทำบัตรใหม่แทนบัตรที่สูญหาย คือ

1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2. หลักฐานที่ทางราชการออกให้และมีรูปติด เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

3. ผู้น่าเชื่อถือให้คำรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าบ้าน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

:emo5


ตามมาทำไมวะ เนี่ย

taweesap:
 :emotn ขอบคุณพี่ๆมากครับจะไปเตรียมเอกสารก่อน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป